ตัวอย่างข้อความประกาศศาสนาประจำชาติ

ในรัฐธรรมนูญของกว่า 50 ประเทศ

โดย เสรีภาพ ณ ชะเยือง

 

         เป็นที่น่าสนใจว่า ประเทศต่างๆ ที่ระบุศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น เขาเขียนกันอย่างไร ผู้เขียนจึงได้สืบค้นดูรัฐธรรมนูญประเทศต่างๆ เกือบทั้งโลก ที่มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ และค้นหาข้อความที่ประกาศให้รู้ว่า ผู้ร่างรัฐธรรมนูญนั้น มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาใดเป็นพิเศษ หรือประกาศศาสนาประจำชาติตรงๆ ไปเลย ซึ่งค้นพบประมาณ 50 กว่าประเทศ จึงได้คัดลอกมาตราที่ระบุเกี่ยวกับศาสนาประจำชาติ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมมาไว้ให้ผู้สนใจดูเป็นตัวอย่าง   โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มอิสลาม  2. กลุ่มคริสเตียนและลัทธิเก่าในยุโรป 3. กลุ่มพุทธและฮินดู

        สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ ประเทศในยุโรปหลายประเทศ เช่น กรีก เดนมาร์ก นอร์เวย์  ฟินแลนด์ มีข้อความระบุศาสนานิกายใดนิกายหนึ่งเป็นศาสนาประจำชาติอย่างชัดเจน และบางประเทศระบุให้พระมหากษัตริย์ต้องนับถือศาสนาประจำชาติเช่นเดียวกับประเทศไทย 

        ประเทศอิสลามส่วนใหญ่ จะระบุตรงๆ ว่า ให้ใช้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติและบางประเทศบังคับให้เป็นหลักในการออกกฎหมายด้วย

        จากตัวอย่างประเทศจำนวนมากที่กล่าวมา โดยเฉพาะตามรายชื่อที่ระบุว่ามีศาสนาประจำชาติไว้ในงานวิจัยของ ศ. ดร. โรเบิร์ต เจ. บาร์โร (http://inwesnarat.com/natureconcern/5-statereligion-NWR-1.htm) กว่า 58 ประเทศ ก็ไม่เห็นว่าคนศาสนาอื่นในประเทศเหล่านี้จะต่อต้านว่าทำให้พวกเขาเป็นบุคคลชั้นสอง หรือไม่ได้รับความยุติธรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า ศาสนาดั้งเดิมของคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นคืออะไร ย่อมที่จะให้เกียรติเจ้าของประเทศ ไม่ไปสร้างความระคายเคืองใดๆ โดยไม่จำเป็น

1. กลุ่มประเทศที่บัญญัติข้อความเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไว้ในรัฐธรรมนูญ

         ประเทศส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ จะระบุชัดเจนว่า  Islam is the religion of state หรือ The religion of the State is Islam  ซึ่งแปลว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาประจำชาติ แต่มีอีกหลายประเทศในกลุ่มนี้ ที่ผู้เขียนยังไม่สามารถหารัฐธรรมนูญที่แปลเป็นภาษาอังกฤษได้  จึงไม่ได้นำมาใส่ไว้ในที่นี้

 

1. Malaysia มาเลเซีย

Article 3

1.    Islam is the religion of the Federation; but other religions may be practised in peace and harmony in any part of the Federation. (อิสลามคือศาสนาประจำสหพันธรัฐ แต่ศาสนาอื่นอาจถือปฏิบัติในส่วนใดๆ ของสหพันธรัฐได้โดยสันติและสามัคคี)

2.    In every State other than States not having a Ruler the position of the Ruler as the Head of the religion of Islam in his State in the manner and to the extent acknowledged and declared by the Constitution, all rights, privileges, prerogatives and powers enjoyed by him as Head of that religion, are unaffected and unimpaired; but in any acts, observance or ceremonies with respect to which the Conference of Rulers has agreed that they should extend to the Federation as a whole each of the other Rulers shall in his capacity of Head of the religion of Islam authorize the Yang di-pertuan Agong to represent him.

3.   The Constitution of the States of Malacca, Penang, Sabah and Sarawak shall each make provision for conferring on the Yang di-Pertuan Agong shall be Head of the religion of Islam in that State.

 

2. Kuwait คูเวต

Article 2: State Religion

The religion of the State is Islam, and the Islamic Sharia shall be a main source of legislation. (ศานาประจำชาติคืออิสลาม และชารีอะแห่งอิสลามคือหลักที่ใช้ในการออกกฎหมาย)

3. Iran อิหร่าน

Article 12: Official Religion

The official religion of Iran is Islam and the Twelver Ja'fari School, and this principle will remain eternally immutable.(ศาสนาประจำชาติอิหร่านคืออิสลามและ Twelver Ja’fari School และหลักการนี้จะต้องคงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์) Other Islamic schools are to be accorded full respect, and their followers are free to act in accordance with their own jurisprudence in performing their religious rites. These schools enjoy official status in matters pertaining to religious education, affairs of personal status (marriage, divorce, inheritance, and wills) and related litigation in courts of law. In regions of the country where Muslims following any one of these schools constitute the majority, local regulations, within the bounds of the jurisdiction of local councils, are to be in accordance with the respective school, without infringing upon the rights of the followers of other schools.

Article 13: Recognized Religious Minorities

Zoroastrian, Jewish, and Christian Iranians are the only recognized religious minorities, who, within the limits of the law, are free to perform their religious rites and ceremonies, and to act according to their own canon in matters of personal affairs and religious education. (ศาสนาของชนกลุ่มน้อยชาวอิหร่านที่ได้รับการยอมรับมีเพียง โซโรแอสเตรียน ยิว และคริสเตียน เท่านั้น พวกเขามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายที่จะประกอบพิธีทางศาสนาหรือสวดมนต์ หรือปฎิบัติตามคำสอนของตนในเรื่องส่วนตัวและการศึกษาศาสนา)

Article 14: Non-Muslims' Rights

In accordance with the sacred verse "God does not forbid you to deal kindly and justly with those who have not fought against you because of your religion and who have not expelled you from your homes"[60:8], the government of the Islamic Republic of Iran and all Muslims are duty-bound to treat non-Muslims in conformity with ethical norms and the principles of Islamic justice and equity, and to respect their human rights. This principle applies to all who refrain from engaging in conspiracy or activity against Islam and the Islamic Republic of Iran.

4. The Republic of Iraq อิรัก

รัฐธรรมนูญเก่า ปี 1990

Article 4: State Religion

Islam is the religion of the State. (อิสลามคือศาสนาประจำชาติ)

รัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2004 (ปัจจุบัน)

Article 7  [State Religion, Freedom of Religion, Arab Nation]
(A) Islam is the official religion of the State and is to be considered a source of legislation. (อิสลามคือศาสนาอย่างเป็นทางการของประเทศ และให้ถือว่าเป็นแหล่งที่มาของการบัญญัติกฎหมาย) No law that contradicts the universally agreed tenets of Islam, the principles of democracy, or the rights cited in Chapter Two of this Law may be enacted during the transitional period.  This Law respects the Islamic identity of the majority of the Iraqi people and guarantees the full religious rights of all individuals to freedom of religious belief and practice.
(B) Iraq is a country of many nationalities, and the Arab people in Iraq are an inseparable part of the Arab nation.

5. Saudi Arabia ซาอุดีอราเบีย

Article 1:

The Kingdom of Saudi Arabia is a sovereign Arab Islamic state with Islam as its religion; God's Book and the Sunnah of His Prophet, God's prayers and peace be upon him, are its constitution, Arabic is its language and Riyadh is its capital. (อาณาจักรซาอุดีอะราเบียคือรัฐอาหรับอิสลามที่เป็นเอกราช โดยมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ คัมภีร์ของพระเจ้าและซุนนาฮ์ของผู้พยากรณ์ของพระเจ้า คำสวดของพระเจ้าและสันติภาพที่มีต่อเขา คือรัฐธรรมนูญของประเทศ ภาษาราชการคืออาหรับ และเมืองหลวงคือ ริยาดฮ์)

 

6. Egypt อียิบต์

Article 1:

The Arab Republic of Egypt is a Socialist Democratic State based on the alliance of the working forces of the people.

The Egyptian people are part of the Arab Nation and work for the realization of its comprehensive unity.

Article 2 :

Islam is the Religion of the State. Arabic is its official language, and the principal source of legislation is Islamic Jurisprudence (Sharia). (อิสลามคือศาสนาประจำชาติ ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ และหลักการที่ใช้ในการออกกฎหมายต่างๆ ต้องนำมาจากหลักนิติศาสตร์แห่งอิสลาม)

7. Bahrain บาห์เรน

Part One The State

Article 1

a. Bahrain is an Arab Islamic State, independent and fully sovereign, and its people are part of the Arab nation. Neither its sovereignty nor any part of its territory shall be relinquished. (บาห์เรนคือรัฐอาหรับอิสลาม เป็นอิสระและมีเอกราชโดยสมบูรณ์และประชาชนของประเทศเป็นส่วนหนึ่งของชาติอาหรับ เอกราชหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของดินแดนจะสูญเสียไปมิได้)

Article 2

Islam shall be the religion of the State; Islamic Sharia (Islamic Law) a main source of legislation; and Arabic the official language. (อิสลามคือศาสนาประจำชาติ ชาริอะ(กฎอิสลาม) คือหลักในการออกกฎหมาย ภาษาอาหรับคือภาษาราชการ)

8. Oman โอมาน

Article 2: Religion

The religion of the State is Islam and the Islamic Shariah is the basis of legislation. (ศาสนาประจำชาติคืออิสลาม และชาริอะห์แห่งอิสลามคือพื้นฐานในการออกกฎหมาย)

9. Syria ซีเรีย

Article 3: Islam

1. The religion of the President of the Republic has to be Islam. (ประธานาธิบดีต้องนับถือศาสนาอิสลาม)

2. Islamic jurisprudence is a main source of legislation. (หลักนิติศาสตร์ของอิสลามคือหลักการที่ใช้ในการออกกฎหมาย)

10. Pakistan ปากีสถาน

Part I
Introductory


1. Pakistan shall be a Federal Republic to be known as the
Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as Pakistan. 2. The territories of Pakistan shall comprise:- a. the Provinces of Baluchistan, the North-West Frontier, the Punjab and Sind; b. the Islamabad Capital Territory, hereinafter referred to as the Federal Capital; c. Federally Administered Tribal Areas; and d. such States and territories as are or may be included in Pakistan, whether by accession or otherwise.3. Majlis-e-Shoora (Parliament) may by law admit into the Federation new States or areas on such terms and conditions as it thinks fit. 

2. 
Islam shall be the State religion of Pakistan and the Injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah shall be the supreme law and source of guidance for legislation to be administered through laws enacted by the Parliament and ProvincialAssemblies, and for policy making by the Government. (อิสลามคือศาสนาประจำชาติของปากีสถาน และคำสั่งในศาสนาอิสลามตามที่ชี้นำไว้ในคัมภีร์โกหร่านอันศักดิ์สิทธิ์และซุนนะฮ์ คือกฎหมายสูงสุดและเป็นแนวทางของการออกกฎหมายที่จะต้องนำไปใช้ในกฎหมายต่างๆ ที่ประกาศโดยรัฐสภาและองค์กรบริหารจังหวัด และสำหรับการกำหนดนโยบายของรัฐบาล)

11. Indonesia อินโดนีเซีย

Preamble

Whereas freedom is the inalienable right of all nations, colonialism must be abolished in this world as it is not in conformity with humanity and justice;

And the moment of rejoicing has arrived in the struggle of the Indonesian freedom movement to guide the people safely and well to the threshold of the independence of the state of Indonesia which shall be free, united, sovereign, just and prosperous;

By the grace of God Almighty and impelled by the noble desire to live a free national life, the people of Indonesia hereby declare their independence.

Subsequent thereto, to form a government of the state of Indonesia which shall protect all the people of Indonesia and their entire native land, and in order to improve the public welfare, to advance the intellectual life of the people and to contribute to the establishment of a world order based on freedom, abiding peace and social justice, the national independence of Indonesia shall be formulated into a constitution of the sovereign Republic of Indonesia which is based on the belief in the One and Only God, just and humanity, the unity of Indonesia, democracy guided by the inner wisdom of deliberations amongst representatives and the realization of social justice for all of the people of Indonesia.

Chapter XI

Religion

Article 29

1. The State shall be based upon the belief in the One and Only God. (รัฐจะต้องตั้งอยู่บนความเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียว)

2. The State guarantees all persons the freedom of worship, each according to his/her own religion or belief.

(แม้จะรับประกันเสรีภาพในศาสนา แต่ ข้อ 1 ทำให้การตีความรัฐธรรมนูญนี้ น่าจะทำให้ศาสนาอื่นที่ไม่นับถือพระเจ้าองค์เดียวกับคนส่วนใหญ่มีปัญหาได้ เช่น พุทธ ไม่เชื่อในพระเจ้า  หรือศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับที่อัลเลาะห์เป็นผู้สื่อสารถึงชาวอิสลาม  สถานภาพของคนเหล่านี้จะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่)

12. Morocco มอรอคโค

PREAMBLE

An Islamic and fully sovereign state whose official language is Arabic, the Kingdom of Morocco constitutes a part of the Great Arab Maghreb. (เราเป็นรัฐอิสลามและเป็นเอกราชซึ่งใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการ อาณาจักรมอรอคโคประกอบด้วยส่วนหนึ่งของ อาหรับ Maghreb ที่ยิ่งใหญ่)

As an African state, it has, among its objectives, the realisation of African unity.

ARTICLE 39

No member of Parliament shall be prosecuted, arrested, put into custody or brought to trial as a result of expressing opinions or casting a vote while exercising office functions, except when the opinions expressed may be injurious to the monarchical system and the religion of Islam or derogatory to the respect owed the king.

13. Afghanistan อัฟกานิสถาน

Preamble
In the name of God, the Merciful, the Compassionate, We the people of Afghanistan:
With firm faith in God Almighty and relying on His mercy, and Believing in the Sacred religion of Islam,

Article 2
The religion of Afghanistan is the sacred religion of Islam.
Followers of other religions are free to perform their religious ceremonies within the limits of the provisions of law.
(ศาสนาของอัฟกานิสถาน คือศาสนาอิสลามอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้นับถือศาสนาอื่นมีเสรีภาพในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายที่กำหนดไว้)

14.The Hashemite Kingdom of Jordan จอร์แดน

Article 2

Islam is the religion of the State and Arabic is its official language. (อิสลามคือศาสนาประจำชาติและภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ)

15. Bangladesh บังคลาเทศ

BISMILLAH-AR-RAHIMAN-AR-RAHIM

(In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful)

Preamble

We, the people of Bangladesh, having proclaimed our Independence on the 26th day of March, 1971 and through a historic war for national independence, established the independent, sovereign People's Republic of Bangladesh;

Article 2A: The state religion

The state religion of the Republic is Islam, but other religions may be practiced in peace and harmony in the Republic. (ศาสนาประจำชาติคืออิสลาม แต่ศาสนาอื่นอาจถือปฏิบัติได้อย่างสันติและสมานฉันท์ภายในประเทศ)

16. Ghana กานา

Preamble

IN THE NAME OF THE ALMIGHTY GOD

We the People of Ghana,

IN EXERCISE of our natural and inalienable right to establish a framework of government which shall secure for ourselves and posterity the blessings of liberty, equality of opportunity and prosperity;

17. Qatar กาตาร์

Chapter 1

Article 1 Qatar is an independent Arab state. Islam is the State’s religion and the Islamic Shariah is the main source of its legislations.(กาตาร์คือประเทศอาหรับอิสระ มีศาสนาอิสรามเป็นศาสนาประจำชาติ และชาริอะฮ์คือหลักการที่ใช้ในการออกกฎหมาย) It has a democratic political system. It’s official language is Arabic. People of Qatar are part of the Arab nation (ummah).

18. Algeria อันจีเรีย

Article 1

Algeria is a People's Democratic Republic. It is one and indivisible.

Article 2

Islam is the religion of the State. (ศาสนาอิสรามคือศาสนาประจำชาติ)

Article 3

Arabic is the national and official language.

19.Mauritania มัวริตาเนีย

Preamble

Trusting in the omnipotence of Allah, the Mauritanian people proclaims its will to guarantee the integrity of its territory, its independence, and its national unity and to take upon itself its free political economic and social development. …………………….

Article 4: Rule of Law

The law is the supreme expression of the will of the people. All are required to submit to it.

Article 5: State Religion Islam shall be the religion of the people and of the State. (อิสรามศาสนาแห่งชาติคือศาสนาของประชาชนและของรัฐ)

20. Libya ลิบยา

Article 2: State Religion, Language

Islam is the religion of the State and Arabic is its official Language. The state protects religious freedom in accordance with established customs. (อิสลามคือศาสนาแห่งชาติและภาษาราชการคือภาษาอาหรับ รัฐจะปกป้องเสรีภาพทางศาสนาตามประเพณีนิยมที่มีมา)

21. Tunisia ตูนีเซีย

Article 1: State

Tunisia is a free State, independent and sovereign; its religion is the Islam, its language is Arabic, and its form is the Republic. (ตูนิเซียคือรัฐอิสระ มีอิสรภาพและเอกราช มีศาสนาคืออิสลาม ภาษาคืออาหรับ และมีรูปแบบเป็นสาธารณรัฐ)

22. Maldives มัลดีฟส์

7: State religion

The religion of the State of the Maldives shall be Islam. (ศาสนาแห่งชาติมัลดิฟส์คืออิสลาม)

8: National language

The national language of the Maldives shall be Dhivehi.

23. Somalia โซมาเลีย

1.6

We, the Citizens of our new Republic of Somalia, hereby declare our commitment to the following guiding principles for our Republic of Somalia: (เรา ประชาชนแห่งสาธารณรัฐโซมาเลียใหม่ โดยนัยนี้ ขอประกาศพันธกิจของเราต่อหลักการที่เป็นแนวทางแห่งสาธารณรัฐโซมาเลียดังนี้)

1. Adherence to the basic principles of Islam in a secular state separating religion and state, but where Islam is our national religion. (ยึดติดกับหลักคำสอนของอิสลามในรูปแบบฆราวาสรัฐที่แยกศาสนาออกจากรัฐ แต่อิสลามคือศาสนาแห่งชาติ)

24. Sudan ซูดาน

1: Nature of the State

The State of Sudan is an embracing homeland, wherein races and cultures coalesce and religions conciliate. Islam is the religion of the majority of the population. Christianity and customary creeds have considerable followers. (ประเทศซูดานคือมาตุภูมิที่เรายึดมั่น ณ ที่ซึ่งเผ่าพันธุ์ และวัฒนธรรมต่างๆ มารวมกัน และศา่สนารวมกันอยู่ด้วยมิตรไมตรีอันดี ศาสนาของประชาชนส่วนใหญ่คืออิสลาม และมีผู้นับถือศาสนาคริสเตียนและหลักความเชื่อต่างๆ ตามธรรมเนียมที่เคยปฎิบัติอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อย)

25. Yemen เยเมน

Article 1

The Republic of Yemen is an Arab, Islamic and independent sovereign state whose integrity is inviolable, and no part of which may be ceded. The people of Yemen are part of the Arab and Islamic nation. (สาธารณรัฐเยเมนคืออาหรับและอิสลามประเทศที่มีอิสระและเอกราช ซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวมิอาจละเมิดได้ และไม่มีส่วนใดของประเทศที่จะยกให้แก่ใคร ประชาชนชาวเยเมนเป็นส่วนหนึ่งของชาติอาหรับและอิสลาม)

Article 2

Islam is the religion of the state, and Arabic is its official language. (อิสลามคือศาสนาแห่งชาติ และภาษาอาหรับคือภาษาราชการ)

Article 3

Islamic Shariah is the source of all legislation. (อิสลามชาริอะฮ์คือหลักแห่งการบัญญัติกฎหมายทั้งปวง)

 

2. ประเทศในกลุ่มที่บัญญัติข้อความเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และลัทธิเก่าในยุโรปไว้ในรัฐธรรมนูญ

         ในกลุ่มนี้ได้พยายามค้นหาการอ้างอิงความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า หรือลัทธิคำสอน หรือการอ้างอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ประทานอำนาจทางการปกครองแก่รัฐธรรมนูญ หรือข้อความกำหนดให้ปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาเป็นพิเศษ (เช่น ของอิสราเอล) หากมีข้อความเหล่านี้ แสดงว่าเขาให้ความสำคัญแก่ศาสนาในกลุ่มนี้มากกว่าศาสนาอื่น โปรดสังเกตว่า บางประเทศระบุชัดเจนว่าศาสนาประจำชาติคืออะไร  และกำหนดให้พระมหากษัตริย์ต้องทรงนับถือศาสนาประจำชาติด้วย

        ยังมีอีกหลายประเทศที่ค้นหาฉบับแปลอังกฤษไม่พบ

 

1. Greece  กรีก

Article 3: Relations of Church and State

1. The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. (ศาสนาหลักของกรีกคือ อิสเทิร์น ออร์โทดอกซ์ โบสถ์แห่งพระคริสต์) The Orthodox Church of Greece acknowledging as its head Our Lord Jesus Christ is indissolubly united in doctrine with the Great Church of Constantinople and every other Church of Christ of the same doctrine. It observes steadfastly, as they do the holy apostolic and synodical canons and the holy tradition. It is autocephalous, exercising its sovereign rights independently of any other church, and is administered by the Holy Synod of Bishops and the Parliament Holy Synod which emanates from the former and is constituted in accordance with the Constitutional Chart of the Church and the provisions of the Patriarchal Document of 29 June 1850 and the Synodal Deed of 4 September 1928.

2. The religious status prevailing in certain parts of the State is not contrary to the provisions of the aforegoing paragraph.

3. The text of the Holy Scriptures shall be maintained unaltered. The official translation thereof into any other linguistic form, without the sanction of the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited. (ข้อความในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์จะต้องไม่ถูกบิดเบือน การแปลคัมภีร์ไปเป็นภาษาอื่นใด โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากอัลโตซีฟาลัส โบสถ์แห่งกรีก และโปสก์แห่งพระคริสต์ผู้ยิ่งใหญ่ในคอนสแตนติโนเปิล เป็นสิ่งต้องห้าม)

2. Denmark เดนมาร์ก

Section 4: State Church

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established Church of Denmark, and, as such, it shall be supported by the State. (ศาสนาอีวานจีลิค ลูเทอแรน คือสถาบันศาสนาหลักของเดนมาร์ก และโดยนัยนี้ จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ)

Part II

The King

Section 6: Member of the State Church

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church. (พระมหากษัตริย์จะต้องเป็นสมาชิกของสถาบันศาสนาอีวานจีลิค ลูเทอแรน)

3. Kingdom of Norway นอร์เวย์

Section A

Form of Government and Religion

Article 2: Religion, State Religion

1. All inhabitants of the Realm shall have the right to free exercise of their religion.

2. The Evangelical-Lutheran religion shall remain the official religion of the State. (ศาสนาอีวานจีลิค ลูเทอแรน คือศาสนาอย่างเป็นทางการของชาติ)The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the same.

Article 4: Religion of the King

The King shall at all times profess the Evangelical-Lutheran religion, and uphold and protect the same. (ไม่ว่า ณ เวลาใด พระมหากษัตริย์ต้องทรงนับถือศาสนาอีวานเจลิค-ลูเทอแรน และส่งเสริมปกป้องศาสนานี้)

Article 12: Council of State

1. The King himself chooses a Council from among Norwegian citizens who are entitled to vote. This Council shall consist of a Prime Minister and at least seven other Members.

2. More than half the number of the Members of the Council of State shall profess the official religion of the State. (สส. จะต้องนับถือศาสนาประจำชาติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมด)

4.Finland ฟินแลนด์

Section 76: The Church Act

1. Provisions on the organisation and administration of the Evangelic Lutheran Church are laid down in the Church Act. (การจัดองค์การและการบริหารงานของสถาบันศาสนา อีวานจีลิค ลูเทอแรน ต้องเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในบัญญัติศาสนา)

2. The legislative procedure for enactment of the Church Act and the right to submit legislative proposals relating to the Church Act are governed by the specific provisions in that Code.

Section 77: Confirmation of Acts

1. An Act adopted by the Parliament shall be submitted to the President of the Republic for confirmation. The President shall decide on the confirmation within three months of the submission of the Act. The President may obtain a statement on the Act from the Supreme Court or the Supreme Administrative Court.

2. If the President does not confirm the Act, it is returned for the consideration of the Parliament. If the Parliament readopts the Act without material alterations, it enters into force without confirmation. If the Parliament does not readopt the Act, it shall be deemed to have lapsed.

Section 78: Consideration of an unconfirmed Act

If the President of the Republic has not confirmed an Act within the time provided, it shall without delay be taken up for reconsideration in the Parliament. Once the pertinent report of the Committee has been issued, the Act shall be adopted without material alterations or rejected. The decision is made in plenary session in one reading with the majority of the votes cast.

Section 79: Publication and entry into force of Acts

1. If an Act has been enacted in accordance with the procedure for constitutional enactment, this is indicated in the Act.

2. An Act which has been confirmed or which enters into force without confirmation shall be signed by the President of the Republic and countersigned by the appropriate Minister. The Government shall thereafter without delay publish the Act in the Statute Book of Finland.

3. The Act shall indicate the date when it enters into force. For a special reason, it may be stated in an Act that it is to enter into force by means of a Decree. If the Act has not been published by the date provided for its entry into force, it shall enter into force on the date of its publication.

Acts are enacted and published in Finnish and Swedish.

5. Costa Rica คอสตาริกา

Title VI

Religion

Article 75

The Roman Catholic and Apostolic Religion is the religion of the State, (โรมันคาทอลิคและอพอสโตลิค คือศาสนาประจำชาติ) which contributes to its maintenance, without preventing the free exercise in the Republic of other forms of worship that are not opposed to universal morality or good customs.

(As amended with regard to its number by Article 1, Law No. 5703, June 6, 1975).

6. Argentina อาร์เยนตินา

Preamble

We, the representatives of the people of the Argentine Nation, gathered in General Constituent Assembly by the will and election of the Provinces which compose it, in fulfillment of pre-existing pacts, in order to form a national union, guarantee justice, secure domestic peace, provide for the common defense, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves, to our posterity, and to all men of the world who wish to dwell on argentine soil: invoking the protection of God, source of all reason and justice: do ordain, decree, and establish this Constitution for the Argentine Nation.

Section 2

The Federal Government supports the Roman Catholic Apostolic religion. (รัฐบาลสนับสนุนศาสนาโรมันคาทอลิค อพอสโตลิค)

 

7. Samoa ซาโมอา

Preamble

IN THE HOLY NAME OF GOD, THE ALMIGHTY, THE EVER LOVING

WHEREAS sovereignty over the Universe belongs to the Omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Western Samoa within the limits prescribed by His commandments is a sacred heritage;

WHEREAS the Leaders of Western Samoa have declared that Western Samoa should be an Independent State based on Christian principles and Samoan custom and tradition;    (ซาโมอาตะวันออกเป็นรัฐอิสระที่ตั้งอยู่ด้วยหลักคำสอนของศาสนาคริสเตียนและขนบธรรมเนียมประเพณีของซาโมอา)

8. Fiji ฟิจิ

Preamble

WE, THE PEOPLE OF THE FIJI ISLANDS, SEEKING the blessing of God who has always watched over these islands:

Section 5: State and religion

Although religion and the State are separate, the people of the Fiji Islands acknowledge that worship and reverence of God are the source of good government and leadership. (ประชาชนแห่งเกาะฟิจิขอให้รับทราบว่าการนับถือและเคารพยำเกรงพระเจ้าคือแหล่งที่มาของรัฐบาลที่ดีและการเป็นผู้นำ)

9. Ireland ไอร์แลนด์

Preamble

In the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred,

We, the people of Éire,

Humbly acknowledging all our obligations to our Divine Lord, Jesus Christ, Who sustained our fathers through centuries of trial, Gratefully remembering their heroic and unremitting struggle to regain the rightful independence of our Nation,

And seeking to promote the common good, with due observance of Prudence, Justice and Charity, so that the dignity and freedom of the individual may be assured, true social order attained, the unity of our country restored, and concord established with other nations, Do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution.

 

Article 44: Religion

1. The State acknowledges that the homage of public worship is due to Almighty God. It shall hold His Name in reverence, and shall respect and honour religion. (รัฐรับรองว่าพระเจ้าคือสิ่งศักดิ์ศิทธิ์ที่เคารพบูชาของสาธารณะชน รัฐจะเคารพยำเกรงในพระเจ้า และจะเคารพและให้เกียรติศาสนา)

 

10. Swaziland สวาซิแลนด์

CHAPTER II RELIGION

4: The official religion

b. The official religion of Swaziland is Christianity. (ศาสนาอย่างเป็นทางการของสวาซิลแลนด์คือคริสเตียน)

c. The provisions of subsection (1) shall not prevent the existence or practice of other religions.

11. Liechtenstein ลิชเตนสตีน

Article 16

The whole field of education and schooling shall be under the supervision of the State, without prejudice to the inviolability of the doctrine of the Church (การศึกษาทุกสาขาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและไม่ขัดต่อหลักคำสอนทางศาสนา)

4. Religious instruction shall be given by the Church authorities

(การสอนศาสนาต้องจัดการสอนโดยเจ้าหน้าที่ทางศาสนาของโบสถ์)

 

Article 37

1.    Freedom of belief and conscience are guaranteed for all persons.

2.    The Roman Catholic Church is the State Church and as such enjoys full protection of the State; other confessions shall be entitled to practise their creeds and to hold religious services to the extent consistent with morality and public order ( โรมันคาทอลิกคือศาสนาของรัฐ และจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่จากรัฐ)

12. Malta มัลต้า

Section 2: State Religion

1.    The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion. (ศาสนาของประเทศมาลต้าคือโรมันคาทอลิค อพอสโทลิค)

2.    The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong.

3.    Religious teaching of the Roman Catholic Apostolic Faith shall be provided in all State schools as part of compulsory education.

13. Monaco โมนาโค

Article 9

La religion catholique, apostolique et romaine est religion d'Etat.

 

14. Andorra แอนดอร์รา

Article 11

1.    The Constitution guarantees the freedom of ideas, religion and cult, and no one is bound to state or disclose his or her ideology, religion or beliefs.

2.    Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in the fundamental rights and freedoms of others.

3.    The Constitution guarantees the Roman Catholic Church free and public exercise of its activities and the preservation of the relations of special co-operation with the State in accordance with the Andorran tradition.

    The Constitution recognises the full legal capacity of the bodies of the Roman Catholic Church which have legal status in accordance with their own rules (รัฐธรรมนูญรับประกันความมีอิสระและการทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การศาสนาคาทอลิค และการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์และความร่วมมือเป็นพิเศษกับรัฐ ตามประเพณีนิยมของชาวอันดอร์รัน

 

รัฐธรรมนูญรับรององค์กรของโบสถ์โรมันคาทอลิคซึ่งมีสถานภาพทางกฎหมายที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับขององค์กรนั้นว่าสามารถทำงานตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่  )

 

 15.Republic of Poland โปแลนด์

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF POLAND
OF 2nd APRIL, 1997

As published in Dziennik Ustaw No. 78, item 483

Having regard for the existence and future of our Homeland,

Which recovered, in 1989, the possibility of a sovereign and democratic determination of its fate,

We, the Polish Nation - all citizens of the Republic,

Both those who believe in God as the source of truth, justice, good and beauty,

As well as those not sharing such faith but respecting those universal values as arising from other sources,

Equal in rights and obligations towards the common good - Poland,

Beholden to our ancestors for their labours, their struggle for independence achieved at great sacrifice, for our culture rooted in the Christian heritage of the Nation (วัฒนธรรมของเรามีรากฐานมาจากมรดกคริสเตียนของชาติ) and in universal human values,

Recalling the best traditions of the First and the Second Republic,

Obliged to bequeath to future generations all that is valuable from our over one thousand years' heritage,

Bound in community with our compatriots dispersed throughout the world,

Aware of the need for cooperation with all countries for the good of the Human Family,

Mindful of the bitter experiences of the times when fundamental freedoms and human rights were violated in our Homeland,

 

16.  Phillippines 1987 ฟิลิปปินส์

Preamble

We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a Government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity, the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution

Section 3

3. At the option expressed in writing by the parents or guardians, religion shall be allowed to be taught to their children or wards in public elementary and high schools within the regular class hours by instructors designated or approved by the religious authorities of the religion to which the children or wards belong, without additional cost to the Government.

        ในทางปฏิบัติ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคมีอิทธิพลต่อรัฐบาลฟิลิปปินส์ถึงขนาดขับไล่ประธานาธิบดีได้

17. Spain สเปน

Article 16:

Religion, Belief, No State Church

1.    Freedom of ideology, religion, and cult of individuals and communities is guaranteed without any limitation in their demonstrations other than that which is necessary for the maintenance of public order protected by law.

2.    No one may be obliged to make a declaration on his ideology, religion, or beliefs.

3.    No religion shall have a state character. The public powers shall take into account the religious beliefs of Spanish society and maintain the appropriate relations of cooperation, with the Catholic Church and other denominations. (ตีความได้ว่า ศาสนาอื่นและกลุ่มพลังสาธารณะต้องไม่ละเมิดความเชื่อทางศาสนาในสังคมคนสเปน และต้องมีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือที่เหมาะสมกับสถาบันศาสนาคาทอลิค)

18. Israel อิสราเอล

Section 3: Protection of Holy Places

The Holy Places shall be protected from desecration and any other violation (สถานที่ศักดิสิทธิจะต้องได้รับการป้องกันจากการลบหลู่หรือการละเมิดอื่นๆ) and from anything likely to violate the freedom of access of the members of the different religions to the places sacred to them or their feelings towards those places.

19. Switzerland สวิตเซอร์แลนด์

Preamble

In the name of God Almighty!

We, the Swiss People and Cantons,

Whereas we are mindful of our responsibility towards creation;

 

20. Italy อิตาลี

Article 8: Religion

1. Religious denominations are equally free before the law.

2. Denominations other than catholicism have the right to organize themselves according to their own by-laws, provided they do not conflict with the italian legal system. (องค์กรศาสนาอื่นที่มิใช่คาทอลิค มีสิทธิที่จะจัดองกรค์ตนเองภายใต้กฎหมาย โดยจะต้องไม่ขัดกับระบบกฎหมายของอิตาลี)

3. Their relationship with the state is regulated by law, based on agreements with their representatives.

แสดงว่า Catholicism อยู่เหนือศาสนาอื่น

21.  Brazil บราซิล

Preamble

We, the representatives of the Brazilian People, assembled in the National Constituent Assembly to institute a Democratic State for the purpose of ensuring the exercise of social and individual rights, liberty, security, well being, development, equality and justice as supreme values of a fraternal. pluralist and unprejudiced society, based on social harmony and committed, in the internal and international spheres, to the peaceful solution of disputes, promulgate, under the protection of God, this Constitution of the Federative Republic of Brazil.  (....รัฐธรรมนูญของบราซิล ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของพระเจ้า)

Article 226: Family

0. The family, the foundation of society, enjoys special protection from the state.

1. Marriage is civil and the marriage ceremony is free of charge.

2. Church marriage has civil effects according to the law.

22. Marshall Islands มาร์แชล

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF THE MARSHALL ISLANDS, trusting God, the Giver of our life, (เราประชาชนแห่งเกาะมาร์แชลไว้ใจในพระเจ้า ผู้ให้ชีวิตแก่พวกเรา)liberty, identity and our inherent rights, do hereby exercise these rights and establish for ourselves and generations to come this Constitution, setting forth the legitimate legal framework for the governance of the Marshall Islands.

23. The people of Colombia โคลัมเบีย

REAMBLE

The people of Colombia,

In the exercise of their sovereign power, represented by their delegates to the National Constituent Assembly, invoking the protection of God, and in order to strengthen the unity of the nation and ensure its members life, peaceful coexistence, work, justice, equality, knowledge, freedom, and peace within a legal, democratic, and participatory framework that may guarantee a just political, economic, and social order and committed to promote the integration of the Latin American community, decree, sanction, and promulgate the following

24. Dominican โดมินิกัน

WHEREAS the People of Dominica-

a. have affirmed that the Commonwealth of Dominica is founded upon principles that acknowledge the supremacy of God, faith in fundamental human rights and freedoms, (ประเทศโดมินิกาถูกตั้งขึ้นบนหลักการที่รับรองกฤษดานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า, ศรัทธาในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ) the position of the family in a society of free men and free institutions, the dignity of the human person, and the equal and inalienable rights with which all members of the human family are endowed by their Creator;

25. Luxembourg ลักเซมเบิร์ก

Article 106: Salaries of Priests

The salaries and pensions of ministers of religion shall be borne by the State and regulated by the law.

Article 119: Provisions Concerning Religions

Pending the conclusion of the conventions referred to in Article 22, the current provisions concerning religions shall remain in force.

         การกำหนดเงินเดือนให้พระ แสดงว่ามีศาสนาประจำชาติ รัฐมนตรีศาสนาน่าจะต้องเป็นพระ

26.Kiribati คีริบาติ

 PREAMBLE

We the people of Kiribati, acknowledging God as the Almighty Father in whom we put our trust, and with faith in the enduring value of our traditions and heritage, do now grant ourselves this Constitution establishing a sovereign democratic State.

 

CHAPTER IV

THE EXECUTIVE

Part I

The Beretitenti

 

30: The office of Beretitenti

1. There shall be a president of Kiribati, who shall be known as Beretitenti.

2. The Beretitenti shall be the Head of State and the Head of Government.

 

1: Oath of Beretitenti.

I, …………….., swear by Almighty God [or solemnly affirm] that I will uphold the dignity of the office of Beretitenti. and will justly and faithfully carryout my duties in the administration of the Independent and Sovereign Republic of Kiribati in accordance with the Constitution and the law.

* บังคับให้ประธานาธิบดีสาบานต่อพระเจ้า แสดงการยอมรับศาสนาประจำชาติ

 

27. The Republic of Haiti ไฮติ

ARTICLE 289:

Awaiting the establishment of the Permanent Electoral Council provided for in this Constitution, the National Council of Government shall set up a Provisional Electoral Council of nine (9) members, charged with drawing up and enforcing the Electoral Law to govern the next elections, who shall be designated as follows:

1.    One for the Executive Branch, who is not an official;

2.    One for the Episcopal Conference;

3.    One for the Advisory Council;

4.    One for the Supreme Court;

5.    One for agencies defending human rights, who may not be a candidate in the elections;

6.    One for the Council of the University;

7.    One for the Journalists Association;

8.   One for the Protestant religions;

9.    One for the National Council of Cooperatives.

 

(สภาแห่งชาติของรัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 9 คน หนึ่งในนั้นเป็นตัวแทนจากศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์)

3. กลุ่มประเทศที่บัญญัติข้อความเกี่ยวกับศาสนาพุทธและฮินดูไว้ในรัฐธรรมนูญ

         กลุ่มนี้มีไม่กี่ประเทศ เนื่องจากจำนวนของพลเมืองโลกที่นับถือพุทธมีประมาณ 6% เท่านั้น ซึ่งรวมทั้งคนพุทธที่อยู่ในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้บัญญัติข้อความเกี่ยวกับศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญ และชาวพุทธที่ปะปนในประเทศที่มีศาสนาประจำชาติอื่นๆ ด้วย ภูฏานเพิ่งจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ในปี 2548/2005 ซึ่งสื่อทั่วโลกเรียกว่า Buddhist Constitution  ที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะกำหนดวิธีการเลือกสังฆราช หรือผู้ปกครองสงฆ์ไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ

1. Bhutan-2005 ภูฏาน ร่างปี 2005

Article 3

Spiritual Heritage

1.    Bhddhism is the spiritual heritage of Bhutan,  which promotes among others the principles and values of peace, non-violence, compassion and tolerance. (ศาสนาพุทธคือมรดกทางจิตวิญญาณของภูฏาน ซึ่งส่งเสริมหลักการและคุณค่าของสันติภาพ ความไม่รุนแรง ความเมตตา และความอดกลั้น)

2.    Bhutan is a country of Chhoe-sid and, in keeping with this tradition, the Druk Gyalpo(กษัตริย์) is the protector of all religions.

3.    It shall be the responsibility of religious institutions and personalities to promote the spiritual heritace of the country while also ensuring that religion remains separate from politics in Bhutan. Religious institutions and personalities shall remain above politics.

4.    The Druk Gyalpo shall, on the recommendation of the Four Lopons (ราชครู), appoint a learned and respected monk ordained in accordance with the Druk-lu, blessed with the nine qualities of a spiritual master and accomplished in ked-dzog (ระดับการบรรยุธรรม), as the Je Khenpo (เจ้าอาวาสวัดหลวง เที่ยบเท่าสังฆราช).

5.    His Holiness the Je Khenpo shall, on the recommendation of the Dratshang Lhentshog(กรรมการศาสนา), appoint monks blessed with the nine qualities of a spiritual master and accomplished in ked-dzog as the Four Lopons.

        ในข้อ 4 และ 5 กล่าวถึงกระบวนการแต่งตั้งพระสังฆราชโดยพระมหากษัตริย์ ซึ่่งมีราชครู 4 รูปเป็นผู้ถวายคำแนะนำ และพระสังฆราชก็เป็นผู้แต่งตั้งราชครู 4 รูปโดยคำแนะนำของคณะกรรมการศาสนา พระราชครูต้องเป็นพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมขั้นสูงที่เรียกว่า เกด-ดีซอก(ked-dzog) พร้อมทั้งต้องมีคุณสมบัติครบ 9 ประการ

ปกและข้อความในร่างรัฐธรรมนูญของภูฏาน

2. Sri Lanka 1978 ศรีลังกาฉบับปัจจุบัน

CHAPTER II - BUDDHISM

Buddhism

9. The Republic of Sri Lanka shall give to Buddhism the foremost place and accordingly it shall be the duty of the State to protect and foster the Buddha Sasana, while assuring to all religions the rights granted by Articles 10 and 14(1)(e). (สาธารณรัฐศรีลังกาจะยกศาสนาพุทธไว้ในที่สูงสุด และโดยนัยนี้ เป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปกป้องและทะนุบำรุงพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็ให้ความมั่นใจว่าทุกศาสนามีสิทธิตามมาตรา 10 และ 14(1)(e).)

นี่คือรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ฉบับร่างปี 2003 ยังไม่ประกาศใช้

3. Khmer เขมร

Article 4: Motto

The motto of the Kingdom of Cambodia is: "Nation, Religion, King". (คติของราชอาณาจักรกัมพูชาคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์)

Article 5: Language

The official language and script are Khmer.

Article 43: Religion

1. Khmer citizens of either sex enjoy the freedom of belief.

2. Freedom of religious belief and worship is guaranteed by the State on the condition that such freedom does not affect other religious beliefs or violate public order and security.

3. Buddhism is the State religion. (ศาสนาพุทธคือศาสนาประจำชาติ)

4.Lao ลาว

Article 9

The state respects and protects all lawful activities of the Buddhists  and of other religious followers mobilises and encourages the Buddhist monks and novices as well as the priests of other religions to participate in the activities which are beneficial to the country and people. (รัฐเคารพและปกป้องกิจกรรมอันถูกต้องตามกฎหมายของชาวพุทธ และผู้นับถือศาสนาอื่น ขับเคลื่อนและส่งเสริมพระสงฆ์ในศาสนาพุทธและเณร รวมทั้งพระในศาสนาอื่น ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อประเทศและประชาชน) All acts of creating division of religions and classes of people are prohibited. (การระบุชื่อศาสนาพุทธโดยไม่ระบุชื่อศาสนาอื่น แสดงว่าให้ความสำคัญว่าเป็นศาสนาของคนส่วนใหญ่ )

5. Nepal เนปาล

Article 27: His Majesty

1. In this Constitution, the words "His Majesty" mean His Majesty the King for the time being reigning, being a descendant of the Great King Prithvi Narayan Shah and an adherent of Aryan Culture and the Hindu Religion. (ในรัฐธรรมนูญนี้ คำว่า His Majesty หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์บัลลังก์อยู่ในขณะนี้  ทรงสืบราชวงศ์มาจากพระเจ้าปริธวิ นารายาน มหาราช และทรงยึดมั่นในวัฒนธรรมอารยันและศาสนาฮินดู)

2. His Majesty is the symbol of the Nepalese nationality and the unity of the Nepalese people. (พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสัญลักษณ์ของชาติเนปาลและความเป็นหนึ่งเดียวของประชาชน)

3. His Majesty is to preserve and protect this Constitution by keeping in view the best interests and welfare of the people of Nepal.  (พระมหากษัตริย์ทรงรักษาและปกป้องรัฐธรรมนูญนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดและความอยู่ดีกินดีของประชาชนเนปาล)

6. India อินเดีย

Right to Freedom of Religion

25. Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion.-

 

1. Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

2. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law-

a. Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice;

b. Providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

Explanation I. - The wearing and carrying of kirpans shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion.

Explanation II. - In sub-clause (b) of clause (2), the reference to Hindus shall be construed as including a reference to persons professing the Sikh, Jaina or Buddhist religion, and the reference to Hindu religious institutions shall be construed accordingly.

 

        ความสำคัญของศาสนาฮินดูในอินเดียจะเห็นได้จากการย้ำเตือนว่า การปฏิบัติต่อคนนับถือฮินดู ต้องให้เท่าเทียมกับที่กระทำกับคนนับถือซิกซ์ ไจนา และพุทธ แสดงว่ารัฐธรรมนูญอินเดียพยายามให้ความสำคัญแก่ศาสนาใหญ่ทุกศาสนา แต่ในทางปฏิบัติไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ศาสนาฮินดูมีอิทธิพลทางการปกครองสูงสุด ถึงกับมีการออกกฎหมายระดับรัฐห้ามเปลี่ยนศาสนาโดยวิธีชักจูงหลอกล่อด้วยปัจจัยต่างๆใน 8 รัฐ ซึ่งผ่านสภารัฐไปแล้ว    

        สาเหตุที่ต้องออกกฎหมายเช่นนี้ เนื่องมาจากรัฐเหล่านี้ยากจนและมีคนเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์และพุทธมากขึ้น  ในกฎหมายเหล่านี้ คนทำพิธีเปลี่ยนศาสนาอาจมีโทษถึงจำคุกถ้าทำไม่ถูกต้อง และใครเปลี่ยนแล้ว จะต้องมีใบอนุญาตให้เปลี่ยนศาสนาจากเจ้าหน้าที่รัฐรับรองด้วย 

 

         ตัวอย่างกฎหมายห้ามเปลี่ยนศาสนาของรัฐกุจราตในอินเดีย ซึ่งคัดมาบางส่วน มีดังนี้

 

This Act may be called the Gujarat Freedom of  Religion Act,2003.(บทบัญญัตินี้อาจเรียกว่า บทบัญญัติเสรีภาพทางศาสนาของรัฐกุจราต ค.ศ. 2003)

(1) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the

Official Gazette, appoint.

(2) In this Act, unless the context otherwise  requires:-

(a) “allurement'' means offer of any temptation in the form of

(i) any gift or gratification either in cash or kind;

(ii) grant of any material benefit either monetary or otherwise;

(b).“convert” means to make one person to renounce one religion and adopt another religion.

(c) “force” shall include misrepresentation or any other fraudulent contrivance.

(d) “f r a u d u l e n t” means , includes misrepresentation or any other fraudulent contrivance.

(e) “minor” means a person under eighteen years of age.

(3) No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any person from one religion to another by use of force or by allurement or by any fraudulent means nor shall any person abet such conversion. (ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนศาสนา หรือพยายามเปลี่ยนศาสนา ไม่ว่าโดยตรงหรืออย่างอื่น ให้แก่บุคคลใดๆ จากศาสนาหนึ่งไปยังอีกศาสนาหนึ่ง โดยใช้กำลัง หรือใช้สิ่งล่อยั่วยวนชวนใจ หรือโดยวิธีการหลอกลวงฉ้อฉล หรือโดยการยุยงส่งเสริม)

(4) Whoever contravenes the provision of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which may extend to three years and also be liable to fine, which may extend to rupees fifty thousand.(ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามตาม (3) จะต้องถูกลงโทษ โดยไม่ให้เป็นอคติกับหน้าที่พลเมืองใดๆ คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี และอาจถูกปรับไม่เกิน 5 หมื่นรูปี)

 

·      กฎหมายของรัฐราชาสถาน(Rajastan) แรงกว่านี้ คือขังคุกไม่ต่ำกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นรูปี

 

เอกสารอ้างอิง

1.    International Constitutional Law: http://www.servat.unibe.ch/law/icl/index.html

2.    Constitutions of all Countries: http://www.cmseducation.org/wconsts/

3.    Anti Conversion Act สำเนากฎหมายต้านการเปลี่ยนศาสนาในรัฐต่างๆ ของอินเดีย: http://persecution.in/anti_conversion_act